Pravidlá hry

Hra bingo je lotéria, ktorá sa hrá s 90 číslami od 1 do 90.

 

tl_files/content/pravidla-hry/02.jpg

 

Každý hráč má kartón, na ktorom je zobrazených 15 čísel. Sú rozdelené do troch riadkov po piatich číslach v každom, a do 9 stĺpcov.

 

tl_files/content/pravidla-hry/03.jpg


PRAVIDLÁ HRY


Všetky operácie, potrebné pre hru, sa uskutočňujú pred zrakmi hráčov. Vždy pred začatím herného dňa sa vyskúša všetok materiál a hracie zariadenie. Potom sa vložia do pripraveného žrebovacieho zariadenia loptičky.
Skôr, ako sa začnú predávať kartóny, oznámia sa série, ktoré budú v predaji, počet kartónov v sérii a hodnota kartónu. Potom nasleduje predaj prostredníctvom predavačov a počítačov elektronického predaja.
Predavači predávajú hráčom žiadané kartóny za peniaze v hotovosti.
Predaj sa začína v každej hre číslom nasledujúcim po poslednom predanom kartóne v predchádzajúcej hre.
Keď skončí predaj, pokladník vyzve predavačov na odovzdanie nepredaných kartónov, overí v počítači počet predaných elektronických kartónov a urobí potrebné výpočty. Nakoniec šéf stola použije nasledovnú formuláciu: „predané kartóny od čísla ... do čísla ... zo série ... a od čísla ... do čísla ... zo série ...“, čiastku určenú a výhry Línia a Bingo a začiatok hry.
Od tohto okamihu sa začnú žrebovať loptičky, každé číslo sa zahlási cez mikrofón a vzápätí sa objaví na monitore. Oznámením čísla nastáva jeho platnosť a môže byť označené hráčom na kartóne. Hra sa preruší vtedy, ak niektorý hráč nahlas oznámi Líniu alebo Bingo. Nasleduje overenie, toto uskutoční šéf stola tak, že výherný kartón ukáže prostredníctvom televíznych monitorov. Overovacie práce sa uskutočnia so všetkými kartónmi s nárokom na výhru.
Ak sa pri overovaní zistí chyba alebo iná nepresnosť u niektorého z čísel kartónu, hra sa obnoví a pokračuje do chvíle, než sa ohlási ďalší výherca. Pokiaľ oznámenie Línie je správne, hra pokračuje do oznámenia Binga a v prípade, že overenie tejto výhry je kladné, hra sa vyhlási za ukončenú a vyplatia sa výhry.
Pred koncom hracích hodín v herni oznámi šéf stola hráčom nahlas poslednú hru.
Hráč, ktorý získal nárok na výhru, musí ju oznámiť nahlas a včas. Tento nárok trvá do ukončenia hry o danú výhru.
Ak bola overená existencia kartónu s výhrou, šéf stola sa opýta, či existuje nejaká ďalšia výherná kombinácia takto: „ešte nejaká Línia? ešte nejaké Bingo?“, nechá chvíľu na rozmýšľanie a potom dá pokyn na pokračovanie v hre, prípadne ju vyhlási za skončenú. Potom, čo šéf stola už vydal ďalší pokyn, zanikajú všetky práva na reklamáciu tejto časti hry.


AKÉ SÚ PRÉMIE


LÍNIA - rozumie sa, že Línia je utvorená vtedy, keď boli vyžrebované všetky čísla, ktoré ju tvoria. Línia môže byť ktorýkoľvek z troch riadkov na kartóne (horná Línia, stredná a spodná). V určených prípadoch môže byť dopredu stanovené, ktorý z riadkov ako jediný môže získať výhru Línia. Výhra Línia sa odovzdá hráčovi alebo hráčom, ktorí ako prví získajú a ohlásia danú kombináciu.

 

tl_files/content/pravidla-hry/04.jpg

 


BINGO - rozumie sa, že Bingo je utvorené vtedy, keď boli vyžrebované všetky čísla (15), ktoré tvoria kartón. Výhra Bingo sa odovzdá hráčovi alebo hráčom, ktorí ako prví získajú a ohlásia danú kombináciu.

 

tl_files/content/pravidla-hry/05.jpg

 


AKUMULOVANÉ BINGO -  získa hráč, ktorý ohlási Bingo pred ukončením žrebovania prevádzkovateľom vopred určenej maximálnej loptičky vrátane. Akumulované bingo sa odovzdá hráčovi alebo hráčom, ktorí ako prví získajú a ohlásia danú kombináciu. Suma tejto výhry je 75 % z čiastky naakumulovanej do jej získania.
BINGO PLUS - o túto prémiu sa hrá v hrách vopred určených prevádzkovateľom a oznámeným hráčom a získa ju hráč, ktorý ohlási Bingo pred ukončením žrebovania prevádzkovateľom vopred určenej maximálnej loptičky vrátane. Výška výhry je vopred stanovená prevádzkovateľom a oznámená hráčom a je to časť zo sumy určenej na túto prémiu v Hernom pláne (prípadne celá suma).
ŠPECIÁLNE BINGÁ - pod Špeciálnym bingom sa rozumie Bingo v akumulovanej forme; o túto výhru sa hrá, keď sa dosiahne výška stanovená prevádzkovateľom a získa ju hráč, ktorý ohlási Bingo pred ukončením žrebovania počtu loptičiek určeného prevádzkovateľom pred začiatkom hry. O túto prémiu sa bude hrať v hrách určených prevádzkovateľom na tento účel. Od chvíle, keď naakumulovaná čiastka dosiahne vopred určený limit, v každej ďalšej hre, v ktorej sa bude hrať o túto prémiu, sa zvýši počet loptičiek o jednu jednotku až do chvíle, keď niektorý z hráčov túto výhru získa. Od chvíle, keď sa dosiahne stanovený limit, percento určené na túto prémiu sa začne akumulovať pre nasledujúce Špeciálne bingo.

 

tl_files/content/pravidla-hry/01.jpg

 

GARANTOVANÁ VÝHRA - rozumie sa, že prevádzkovateľ vo vopred vyhlásených hrách zaručí minimálnu výšku výhry Línia, Bingo alebo ktorejkoľvek inej výhry. Garantovaná výhra nemôže byť nikdy nižšia ako horeuvedené rozdelenie výhier.

 

 

 

Herný plán hry BINGO

Článok I.

POPIS HRY

HRA BINGO je lotériová hra prevádzkovaná v herniach, pri ktorej sa žrebuje vopred neurčený počet čísel z uzavretého číselného radu s vopred neurčeným počtom hráčov a výškou hernej istiny. Výška jednotlivých výhier sa určuje podľa úhrnnej výšky vkladov, výhernej istiny, druhu výhernej kategórie binga a výsledkov žrebovania. Je to lotéria, ktorá sa hrá s 90 číslami od 1 do 90 vrátane. Každý hráč má papierový kartón /žreb/, na ktorom je zobrazených 15 čísel, ktoré sú rozdelené do troch riadkov po piatich číslach v každom riadku a do deviatich stĺpcov, v ktorom môžu byť tri, dve alebo jedno číslo, ale nikdy nesmie byť stĺpec bez čísla. Výhrou sú ocenené nasledovné kombinácie:

x  LÍNIA -  rozumie sa, že línia je utvorená vtedy, keď boli vyžrebované všetky čísla, ktoré ju tvoria. Líniou môže byť ktorýkoľvek z troch riadkov na kartóne /žrebe / - horná Línia, stredná Línia, spodná Línia. V určených prípadoch môže byť vopred stanovené, ktorý z riadkov ako jediný môže získať výhru Línia. Výhra Línia sa odovzdá hráčovi alebo hráčom, ktorí ako prví získajú a ohlásia danú kombináciu.
x  BINGO -  rozumie sa, že BINGO je utvorené vtedy, keď boli vyžrebované všetky čísla/15/, ktoré tvoria kartón /žreb/. Výhra BINGO sa odovzdá hráčovi alebo hráčom, ktorí ako prví získajú a ohlásia danú kombináciu.

Okrem základných výhier LÍNIA a BINGO môžu hráči vyhrať ďalšie prémie opísané v Článku III. Herného plánu.

PODMIENKY  ÚČASTI  V HRE

x Hazardnej hry bingo sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a je spôsobilá k právnym úkonom, ktorá si dobrovoľne kúpi kartón pre nasledujúcu hru a rešpektuje podmienky stanovené herným plánom.
x Zamestnanci prevádzkovateľa sú oprávnení požiadať o predloženie totožnosti v prípade, že vzniknú pochybnosti o veku návštevníka.
x Predpokladá sa, že každý návštevník je oboznámený s ustanoveniami herného plánu, ktoré sú záväzné pre obe strany – hráča na jednej strane a prevádzkovateľa na strane druhej.
x Neznalosť ustanovení herného plánu, alebo ich nesprávny výklad nemá vplyv na priebeh hry a prípadné reklamácie z tohto dôvodu budú bezpredmetné.
x Pracovník herného strediska nie je oprávnený poskytovať ústne informácie a pokyny účastníkom hry, ktoré sú v rozpore s herným plánom.

Článok II.

PRVKY HRY BINGO

x KARTÓNY / ŽREBY/ - musia mať čísla usporiadané spôsobom vysvetleným v predchádzajúcej časti.
x PAPIEROVÉ KARTÓNY  / ŽREBY / sú kombinácie 15 čísiel, umožňujúce hráčom robiť na nich potrebné záznamy. Záznamy musia byť nezmazateľné. Žreby musia byť označené sériou a musia byť očíslované poradovým číslom. Na viditeľnom mieste musí byť uvedená ich finančná hodnota a počet kartónov/ žrebov / v sérií. Kartóny / žreby / platia iba pre jednu hru. Po ukončení hry musia byť znehodnotené. Papierové kartóny / žreby / je možné sledovať v elektronickom terminály Bingo po zadaní série a poradového čísla kartónov / žrebov / . Kartóny / žreby / môžu predávať výlučne zamestnanci spoločnosti, ktorí sú na to oprávnení.
x CENY KARTÓNOV / ŽREBOV / : 0,50 Eur, 1,00 Eur, 2,00 Eur, 3,00 Eur.
x PRÍSTROJ NA ŽREBOVANIE LOPTIČIEK – žrebovanie hazardnej hry bingo prebieha na schválenom elektronickom zariadení ako náhodné, pričom je znemožnený akýkoľvek zákrok, ktorý by narušil prípadne ovplyvnil priebeh žrebovania. Žrebovacie zariadenie, v ktorom je umiestnených 90 loptičiek s číslami 1 - 90, je to zapojený uzavretý televízny okruh, ktorý zaručuje, že všetci hráči majú možnosť pri hre sledovať vyžrebované loptičky. Z tohto dôvodu kamera nepretržite sníma miesto výstupu loptičiek. Na zaistenie viditeľnosti pre všetkých hráčov je v herni rozmiestnený dostatočný počet monitorov. Pre doplnenie tohto všetkého je  v herni umiestnený veľký nástenný panel, na ktorom sa rozsvecujú vyžrebované čísla. Tie sa vyhlasujú nahlas cez mikrofón prostredníctvom zariadení zvukovej inštalácie alebo automatickým audio systémom na čítanie a vyhodnocovanie žrebovaných loptičiek, ktorý zabezpečuje dokonalú počuteľnosť pre hráčov v celej herni. Hra môže prebiehať v rôznych sálach súčasne a však musí byť zabezpečené, aby hráči, ktorý sa nenachádzajú v hlavnej sále mali možnosť sledovať hru prostredníctvom monitorov, reproduktorov alebo
panelov.
x SADA LOPTIČIEK – skladá sa z 90 – tich loptičiek , každá má na svojom povrchu nezmazateľne napísané číslo z číselného radu od 1 do 90, ktoré musí byť viditeľné na monitoroch prostredníctvom televíznych kamier.

Článok III.

VÝHRY

Z celkovej vybranej peňažnej hodnoty na danú hru sa výhry rozdelia nasledovne:
x Línia – minimálne 4 %
x Bingo – minimálne 50 %
x Akumulované prémie – minimálne  6 %

Akumulované prémie môžu byť:
x AKUMULOVANÉ BINGO – získa hráč, ktorý ohlási Bingo pred ukončením žrebovania prevádzkovateľom vopred určenej maximálnej loptičky vrátane. Akumulované Bingo sa odovzdá hráčovi alebo hráčom, ktorí ako prví získajú a ohlásia danú kombináciu. Výhrou je 75 % z čiastky naakumulovanej do jej získania. V prípade jej nezískania v danej hre sa akkumulovaná čiastka presúva do ďalšieho žrebovania. Táto výhra môže mať prevádzkovateľom stanovený limit. Od chvíle, keď sa dosiahne maximálny limit percento určené na túto prémiu sa začne akumulovať pre nasledujúce A akumulované Bingo.
x AKUMULOVANÉ BINGO 2 – Získa hráč, ktorý  ohlási Bingo pred ukončením žrebovania prevádzkovateľom vopred určenej maximálnej loptičky vrátane.  Akumulované Bingo 2 sa odovzdá hráčovi alebo hráčom, ktorí ako prví získajú a ohlásia danú kombináciu.

Výhrou je 75 % z čiastky naakumulovanej do jej získania, avšak maximálne čiastka vopred určená prevádzkovateľom a oznámená hráčom. V prípade jej nezískania v danej hre sa akumulovaná čiastka presúva do ďalšieho žrebovania. Od chvíle, keď sa dosiahne stanovený limit percento určené na túto prémiu sa začne akumulovať pre nasledujúce akumulované Bingo 2.
Prevádzkovateľ môže určiť, v ktorých hrách sa bude hrať o túto prémiu.

x PRÉMIOVÉ BINGÁ - Pod prémiovým Bingom  sa rozumie Bingo v akumulovanej forme o túto výhru sa hrá, keď sa dosiahne výška stanovená prevádzkovateľom a získa ju hráč, ktorý ohlási Bingo pred ukončením žrebovania počtu loptičiek určeného prevádzkovateľom pred začiatkom hry. O túto prémiu sa bude hrať v hrách určených prevádzkovateľom na tento účel.
Od chvíle, keď  naakumulovaná čiastka dosiahne vopred určený limit, v každej ďalšej hre, v ktorej sa bude hrať o túto prémiu, sa zvýši počet loptičiek o jednu až do chvíle, keď niektorí z hráčov túto výhru získa. Od chvíle, keď sa dosiahne stanovený limit percento určené na túto prémiu sa začne akumulovať pre nasledujúce Prémiové Bingo.
x PROPAGAČNÉ BINGÁ, GARANTOVANÉ VÝHRY, PRÍLEŽITOSTNÉ
FINANČNÉ A VECNÉ VÝHRY, ŽREBOVANIA, KARTÓNY ZDARMA
 
Slúžia na aktivity smerované k propagovaniu a zatraktívneniu hry. Ide o prémie dotované z čistého zisku prevádzkovateľa a formu tzv. propagačnej súťaže.

- PROPAGAČNÉ BINGO- BINGO PLUS  –  o túto prémiu sa hrá v hrách vopred určených prevádzkovateľom a oznámených hráčom a získa ju hráč, ktorý ohlási Bingo pred ukončením žrebovania prevádzkovateľom vopred určenej maximálnej loptičky vrátane. V každej ďalšej hre, v ktorej sa bude hrať o túto prémiu, sa zvýši počet loptičiek o jednu až do chvíle, keď niektorí z hráčov túto výhru získa. Výška výhry je vopred stanovená prevádzkovateľom a oznámená hráčom, môže to byť časť alebo celková hodnota tejto prémie.
- GARANTOVANÉ VÝHRY – prevádzkovateľ vo vopred vyhlásených hrách zaručí minimálnu výšku niektorej výhry v tej - ktorej hre , napr. garantovaná výška výhry BINGA.
Garantované výhry sú vyhlasované  prevádzkovateľom minimálne jednu hru vopred.
- VECNÉ VÝHRY – ich získanie je podmienené účasťou na hre. Sú určované prevádzkovateľom, musia byť ohlásené najmenej 24 hodín vopred vrátane príslušnej hry.
V prípade, že výhru získa naraz viac hráčov, má každý nárok na túto vecnú výhru..
Článok IV.

PERSONÁL

Personál vykonávajúci odborné úlohy spojené s hrou, bude zaradený do niektorej z nasledujúcich skupín.
    ŠÉF  HERNE – osobne riadi a kontroluje celú herňu. Zodpovedá za dodržiavanie herného plánu a môže robiť korekcie za účelom riadneho priebehu hry.
    ŠÉF  STOLA – osobne zodpovedá za overenie kartónov / žrebov , loptičiek a výhier, v každej hre hráčov informuje o počte a peňažnej hodnote predaných kartónov / žrebov / a o hodnote výhier. Kontroluje dodržiavanie poriadku pri žrebovaní, prijíma informácie alebo reklamácie od hráčov.
    POKLADNÍK – má pri seba kartóny / žreby / a predáva ich predavačom. Vyberá v každej hre peniaze od predavačov a vypláca výhry.
    PREDAVAČI  KARTÓNOV / ŽREBOV / - priamo predávajú kartóny / žreby / a vybraté peniaze splu so zvyšnými nepredanými kartónmi / žrebmi / odovzdávajú pokladníkovi.
    PORIADKOVÁ SLUŽBA – zabezpečuje, aby do herného strediska nemali prístup:
osoby, ktoré nespĺňajú ustanovenia herného plánu
osoby, u ktorých je podozrenie, že nebudú dodržiavať herný plán
osoby, ktoré už boli predtým z herného strediska vykázané
Je v kompetencií poriadkovej služby, po konzultácií s vedúcim sály, rozhodnúť o nevpustení osôb do herného strediska, alebo vykázaní z neho. Poriadková služba má právo požiadať o predloženie preukazu totožnosti a v prípade podozrenia skontrolovať návštevníkov, či nie sú ozbrojení.

Článok V.

PRAVIDLÁ  HRY

Všetky operácie potrebné pre hru sa musia uskutočňovať pred zrakmi hráčov. Vždy pred začatím herného dňa sa odskúša žrebovacie zariadenie s príslušenstvom. Potom sa skontrolujú loptičky v losovacom zariadení. Všetky tieto úkony môžu byť overené ktorýmkoľvek z hráčov. Skôr ako sa začnú predávať kartóny / žreby /, oznámia sa série, ktoré budú v predaji, počet kartónov / žrebov / v sérií a hodnota kartónu / žrebu /. Potom nasleduje predaj prostredníctvom predavačov. Predavači predávajú hráčom žiadané kartóny / žreby / za peniaze v hotovosti. Hráči hrajúci pomocou elektronického terminálu Bingo si vyžiadajú od predavača počet kartónov / žrebov /, s ktorými chcú hrať a zadajú do terminálu poradové čísla kartónov / žrebov /. Platba za kartóny / žreby / sa uskutočňuje v hotovosti predavačovi. Predaj sa začne v každej hre číslom nasledujúcim po poslednom predanom kartóne / žrebe / v predchádzajúcej hre v plynulom poradí. Keď skončí predaj, pokladník vyzve predavačov na odovzdanie nepredaných kartónov / žrebov / overí v počítači počet  predaných kartónov / žrebov / a urobí potrebné výpočty. Nakoniec šéf stola použije nasledovnú formuláciu: predané kartóny od čísla .... do čísla .... zo série .... a od čísla .... do čísla .... zo série .... , oznámi čiastky určené na výhry Línia a Bingo a začiatok hry. Od tohto okamihu sa začnú žrebovať loptičky, každé číslo sa zahlási a vzápätí sa objaví na monitore. Oznámením čísla, teda jeho vyhlásením, vysvietením na svetelnej tabuli a jeho posunutím nastáva jeho platnosť a môže byť označené hráčom na kartóne / žrebe /. Hra sa preruší vtedy, ak niektorý hráč  nahlas oznámi Líniu alebo Bingo. Na získanie práva na vyplatenie akejkoľvek výhry je nevyhnutné, aby hráč ohlásil existenciu výhernej kombinácie nahlas a zreteľne. Nasleduje overenie, toto uskutoční šéf stola tak, že výherný kartón / žreb / ukáže prostredníctvom televíznych monitorov. Ak bude v ktorejkoľvek z výhier viacero víťazných kombinácií, celková suma sa rozdelí podľa počtu hráčov, ktorým vznikol nárok na vyplatenie tej istej výhry. Overovacie práce sa uskutočnia so všetkými kartónmi / žrebmi / s nárokom na výhru. Ak sa pri overení zistí chyba alebo iná nepresnosť u niektorého z čísiel kartónu / žrebu /, hra sa obnoví a pokračuje do chvíle, než sa ohlási ďalší výherca. Pokiaľ oznámenia Línie je správne, hra pokračuje do oznámenia Binga a v prípade, že overenie tejto výhry je kladné, hra sa prehlási za ukončenú a vyplatia sa výhry. Hráč, ktorý získa nárok na výhru, musí ju oznámiť nahlas a včas. Tento nárok trvá do ukončenia hry o danú výhru. Oprávnený nárok na výhru do sumy 10.000 € /vrátane/ bude vyplatený inhneď. Výhra presahujúca sumu 10.000 € bude vyplatená najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia výhry. Ak bola overená existencia kartónu / žrebu / s výhrou, šéf stola sa opýta, či existuje nejaká ďalšia výherná kombinácia takto: má ešte niekto Líniu ? Má ešte niekto Bingo, nechá chvíľu na rozmýšľanie a potom dá pokyn na pokračovanie v hre, prípadne ju vyhlási za skončenú. Po tom, čo šéf stola vydal ďalší pokyn, zanikajú všetky práva na reklamáciu tejto časti hry. Pred koncom hracích hodín v herni oznámi šéf stola hráčom nahlas poslednú hru.

Článok VI.

NEPLATNÉ VÝHRY

Akákoľvek chyba zo strany organizátorov, ku ktorej dôjde počas hry a ktorá túto hru ovplyvní tak, že hra je v rozpore s týmto herným plánom alebo zákonom o hazardných hrách alebo povolením na prevádzkovanie hry Bingo, má za následok anuláciu hry. Hráčom sa vrátia peniaze za kartóny / žreby /. Ak v dôsledku takejto chyby bola neoprávnene vyplatená výhra, je povinnosťou hráča túto výhru vrátiť. Ak je hra prerušená v dôsledku chyby alebo poruchy technického zariadenia alebo vplyvom tepelných, svetelných, alebo iných fizykálnych udalostí a nemôže byť odstránená v krátkom čase, hra sa anuluje a postupuje sa podľa vyššie uvedeného.

Článok VII.

REKLAMÁCIE

Ak hráčovi nebola vyplatená výhra na ktorú mal nárok najprv si ju uplatní ústne u vedúceho sály a to bezprostredne po reklamovanej udalosti. Ak ústna reklamácia nie je vybavená kladne, hráč môže túto skutočnosť reklamovať do 15 dní od udalostí u prevádzkovateľa hry Bingo – v sídle spoločnosti B- Fell s.r.o. V reklamácií musí hráč okrem iného uviesť presný popis javu, presný dátum a čas. Dátumom rozhodujúcim pre posúdenia lehoty písomnej reklamácie uvedenej v odseku A a B je dátum poštovej pečiatky listu, ktorým bola reklamácia uplatnená. Výsledok reklamačného konania písomne oznámi spoločnosť B – Fell s.r.o. priamo hráčovi do lehoty 15 dní odo dňa doručenia reklamácie. Proti spôsobu vybavenia reklamácie môže hráč podať námietku do 15 dní odo dňa, kedy bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. O námietkach rozhodne zodpovedný konateľ spoločnosti B– Fell s.r.o., ktorý je určený ako garant prevádzky hry Bingo.

Článok VIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

x Falšovanie kartónov – je trestné z zmysle platných právnych noriem. Pokus o falšovanie znamená zánik nároku na výhru, ako aj zánik nároku na vrátenie vkladov za zakúpený kartón v prípade zrušenia hry.
x Ostatné podmienky – ak sa vyskytne situácia, ktorú tento herný plán nerieši dostatočne, musí sa hráč podvoliť rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktorý podáva autorizovaný výklad tohto herného plánu.
Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o hráčoch , údaje zachovávať v tajnosti s výnimkou, že tieto údaje bude musieť poskytnúť v prípade súdneho pojednávania, občiansko-právneho alebo daňového konania.
Ak sa zmenia herné podmienky- herný plán, bude vydaný dodatok tohto herného plánu, ktorý musí byť schválený Ministerstvom financií SR.
Zmeny v hernom pláne možno vykonať len po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií SR.
Tento herný plán nadobúda platnosť dňom schválenia Ministerstvom financií SR.